Semalt hünärmeni: Google analitiklerine ugrukdyryjy spamdan näme üçin saklanmaly?

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Nik Çaýkowskiý maglumatlaryň internet marketing kampaniýalarynyň köpüsiniň özenidigini ýatladýar. Web sahypasynyň eýeleriniň we operatorlarynyň köpüsi maglumatlary işlemegiň başarnyklaryna baglydyr. Google Analytics spam, galp traffigi we web sahypalaryna girýär, traffik baradaky maglumatlary nädogry edýär. Adamlar üçin Google Analytics ölçeglerinden ugrukdyryjy spamy aýyrmak möhümdir. Mysal üçin, Darodar ýa-da Ilovevitality ýaly domenlerden köp sanly web girip bilersiňiz.

Google Analytics spam

Google Analytics spam, beýleki domenlerden web sahypaňyza gelýän islendik web sahypalaryny öz içine alýar. Käbir ýagdaýlarda arka baglanyşyklaryňyz bolan käbir sahypalar galp traffige sebäp bolup biler. Iberilen spam aşakdaky iki görnüşde bolup biler:

  • Arwah salgylanmalary: Käbir domenler we web sahypalary Google Analytics UAID-ä girip biler. GA paneliňize sahypa girmegi ýazga alýarlar. Şeýle-de bolsa, olar web sahypaňyzyň dolandyryş panelinde web sahypalary hökmünde görkezilmeýär. GA hasabyňyzda arwah saparlary ýaly görünýär.
  • Spam botlary: Käbir ýagdaýlarda adam däller web sahypaňyza baglanyşyklara basyp bilerler. Aslynda, bular web sahypalaryna girmek däl.

Google Analytics spamynyň sebäpleri

Spam hüjümleri birnäçe niýeti öz içine alýar. Gara şlýapa SEO usullarynyň köpüsi ýaly, spam hem maksadyna ýetmek üçin köp düzgüni bozýan usul. Gowşak adamlar bu spam hüjümleriniň pidasy bolup bilerler. Hakerler aşakdaky ýaly sebäplere görä spam web sahypalaryna iberýärler:

  • Zyýanly programma üpjünçiligini ýerine ýetirmek. Adaty internet galplyk hüjümleri ýaly, adamlar zyýanly programma üpjünçiligini bäsdeş web sahypalarynda ýerleşdirýärler. Şeýle hem, kredit kartoçkasyny ogurlamak ýa-da giriş şahsyýet maglumatlaryny ogurlamak ýaly käbir jenaýatlary edip bilerler. Açar sözler, maliýe maglumatlary ogurlamak ýaly jenaýatlary ýeňilleşdirip biler.
  • Gelip görýänler. Käbir ýagdaýlarda bu hüjümler adamlary beýleki web sahypalaryna gönükdirmegi maksat edinýär. Olar gysga wagtyň içinde çalt reýting netijelerini wada berýän gara şlýapa SEO agentliklerine degişlidir. Sahypalaryňyza ýa-da sahypaňyza girmäge ýykgyn edýärler, ýöne satuwlara öwrülmeýärler.
  • Haryt satmak “Google Analytics” spam saparlarynyň köpüsi bir zat satmak isleýän kompaniýalar. Bütin dünýäde millionlarça müşderä baryp, bir adamyň satuwa öwrüler diýip umyt edýärler. Netijede, satyn almaga synanyşanlarynda ýol maglumatlaryňyzy bulaşdyrýarlar.

Google Analytics spamyny näme üçin we nädip düzetmeli

Spam web sahypalaryna girmek, web sahypalaryny internet marketing strategiýasyna laýyk däl ölçeglerinden ejir çekýär. Köplenç halatda, işiňiziň onlaýn işleýşi bilen baglanyşykly bolmadyk maglumatlary getirmäge ýykgyn edýärler. “Google Analytics” administrator goýmasynda spam süzgüçlerini ulanmak köp adam üçin spam hüjümleriniň köpüsine çözgüt getirip biler. Mysal üçin, Darodar ýaly spam domeni, web sahypaňyzy görmäge ygtyýarynyň ýokdugyny aňladýan 403 ýalňyşlyk alyp biler. Bu spam süzgüji, sahypaňyzy spamdan azat edip biler. Käbir ýagdaýlarda adamlar domeniň köküne kodlary ýa-da .htaccess faýlyny taşlaýarlar. Bu faýllar, spam domenleri ýaly web gözlegçilerini blokirläp biler.

mass gmail